Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekr 1. Náhoda přeje připraveným

23. 9. 2008

n  Náhoda přeje připraveným…

n  Motto studia podnikové ekonomiky (EKR I.)

 

n  OSNOVA PŘEDNÁŠEK

n  Podnik, podnikání; cíle, funkce, okolí, typologie podniků

n  Efektivnost podniku

n  Život podniku – založení, růst

n  Podniky jednotlivce, obchodní společnosti

n  Podnikatelský plán

n  Majetková a kapitálová výstavba podniku

n  Náklady, výnosy, hospodářský výsledek

n  Manažerské pojetí nákladů

n  Organizační výstavba podniku

n  Život podniku – krize, sanace a zánik. Sdružování podniků

n  Řízení podniku, informační systém podniku

n  Výrobní, nákupní a prodejní činnost

 

n  PODSTATA PODNIKÁNÍ

n  základním motivem je snaha o dosažení zisku (přebytku výnosů nad náklady)

n  zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků (zákazník v centru dění)

n  potřeby zákazníků se uspokojují prostřednictvím trhu – podnikatel čelí riziku (a snaží se toto riziko snižovat)

n  na počátku podnikání vkládá podnikatel do podniku kapitál (vlastní nebo vypůjčený)

 

n  HLAVNÍ RYSY PODNIKÁNÍ

n  zhodnocení kapitálu, který byl do podnikání vložen (především vlastního kapitálu) – výrazem zhodnocení kapitálu je růst hodnoty firmy

n  respektování společenského poslání podniku – služba podniku všem, kteří jsou s ním spjati (stakeholders: zákazníci, zaměstnanci, okolí podniku, atd.)

 

n  PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

n  podnikání upravuje zákon č. 531/1991 Sb. – Obchodní zákoník

n  podnikání je „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku“ (Obchodní zákoník)

 

n  FILOZOFIE PODNIKÁNÍ

  1. dominantní cíl je dosahovat zisk na základě uspokojování poptávky – krátkodobá, negativní efekty pro firmu navenek i dovnitř, typická pro ČR
  2. dominantní cíl je uspokojovat poptávku a požadavky okolí – „sloužit“ – a tím dosahovat zisk – dlouhodobá, jistější; motto: spokojený zákazník

 

n  VLASTNOSTI PODNIKATELE

n  tvořivost

n  vizionářství

n  schopnost přicházet s novými myšlenkami (inovace)

n  schopnost využívat příležitosti

n  schopnost vytvářet příležitosti

n  schopnost využívat lidský i technický potenciál

ê

n  schopnost řídit (být manažer)

n  schopnost být vůdčí osobností (leader)

 

n  MANAŽER (řídící pracovník)

n  je člověk, který vykonává základní manažerské funkce (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola)

 

n  PODNIKATEL, MANAŽER, LEADER

 

n  PODNIK

n  ekonomicko-právní subjekt, který tvoří jednu ze základních součástí ekonomiky založené na výrobě zboží a poskytování služeb za úplatu

n  soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání; k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, které slouží nebo mají sloužit k provozu podniku (Obchodní zákoník)

 

n  ZNAKY PODNIKU

n  ekonomická samostatnost – každý podnik hospodaří samostatně (vede účetnictví, rozhoduje, atd.)

n  právní subjektivita – každý podnik je zapsán v obchodním rejstříku a podle zákona má svá práva a povinnosti

 

n  POSLÁNÍ PODNIKU

n  uspokojovat cizí potřeby (respektovat společenské poslání)
T. Baťa: Obout svět

 

n  MANAŽERSKÉ ROZHODOVACÍ PROBLÉMY (STANOVENÍ CÍLŮ)

  1. co? - výrobní program, v jakém množství?
  2. jak? - výrobní technologie
  3. z čeho? - výrobní faktory

n  východiskem pro jejich řešení jsou teoretické znalosti (ekonomická teorie, podniková ekonomika, management, statistika, atd.) a praxe

 

n  DRUHY CÍLŮ - třídění cílů podle:

n  pořadí jejich významu (hierarchie)primární (vrcholové) a dílčí (podřazené)

n  velikosti (rozsahu) cíleneomezené a omezené

n  časového hlediskadlouhodobé a krátkodobé

n  vztahu mezi cílikomplementární, konkurenční a protikladné

n  obsahu cíleekonomické, technické a sociální

 

n  HIERARCHIE CÍLŮ (členění podle významu)

n  primární cíl:

n  maximalizace zisku (obecný cíl),

n  maximalizace hodnoty podniku – shareholder value
(u a. s.),

n  z dlouhodobého hlediska trvalá prosperita a růst

n  dílčí cíle – např:

n  zvýšení tržeb

n  proniknutí na nové trhy

n  snížení nákladů

n  provedení restrukturalizace podniku

n  zvýšení výnosnosti kapitálu, atd.

 

n  FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU

n  primární: přeměnit VSTUPY na VÝSTUPY

n  podpůrné:

n  prodejní (odbytová)

n  zásobovací (nákup, doprava, skladování)

n  výrobní (provozní)

n  personální

n  investiční

n  finanční

n  vědeckotechnická

n  sociální